Działalność

zdjecie 4Działalność naukowo-badawcza wiąże się ściśle z zagadnieniami technologicznymi krajowego przemysłu metali nieżelaznych. Uwzględnia mechanizm i kinetykę procesów otrzymywania i rafinacji miedzi, cynku, ołowiu, aluminium, kadmu oraz metali szlachetnych i rzadkich. Realizowana jest ona w dwóch grupach obejmujących badania podstawowe oraz utylitarne. W zakresie badań podstawowych realizowane są prace związane z określeniem właściwości fizykochemicznych wieloskładnikowych stopów, jak również zagadnienia mechanizmu reakcji elektrodowych w ciekłych solach, a także określeniem wpływu różnych fluorków metali na przewodność elektryczną w stanie stałym i ciekłym soli na bazie kriolitu. Odrębną grupą zagadnień o charakterze utylitarnym realizowana jest we współpracy z różnymi zakładami przemysłu metali nieżelaznych oraz z jednostkami zagranicznymi. W tym obszarze prowadzone są prace dotyczące: opracowania nowej technologii odzysku miedzi z żużli zawiesinowych, modyfikacji procesu odzysku ołowiu z materiałów ołowionośnych przez zastąpienie złomu żelaza jego substytutem, opracowania metody otrzymywania stopu Fe-Mo, opracowania metody otrzymywania z molibdenowych koncentratów siarczkowych stopu Fe-Mo stosowanego do stopowania stali i żeliw, rafinacji ołowiu, w tym procesu jego odtalowania. Szczególny przedmiot badań stanowią zagadnienia związane z szeroko pojętym recyklingiem metali ze złomów i odpadów hutnictwa metali nieżelaznych oraz prace dotyczące utylizacji toksycznych odpadów przemysłowych.

Oferta – usługi, produkty, technologie i inne

Laboratorium może podjąć się wykonania szerokiego spektrum prac badawczych nad nowymi technologiami otrzymywania i rafinacji metali nieżelaznych, odzysku metali ze złomów i odpadów przemysłowych oraz utylizacji toksycznych odpadów przemysłowych. Ponadto, możemy wykonać ekspertyzy oraz oznaczenia właściwości fizycznych różnych materiałów występujących w procesach metalurgicznych.

Współpraca z naukowymi ośrodkami za granicą

Kontakty międzynarodowe Laboratorium obejmują szeroki zakres współpracy związany z wzajemną realizacją prac naukowo-badawczych, udziałem w kształceniu kadry i cyklicznych konferencjach. Na szczególne podkreślenie zasługuje wieloletnia współpraca z Uniwersytetami Technicznymi w Koszycach i Trondheim, Uniwersytetem Królewskim w Sztokholmie, Uniwersytetami w Toronto i Sofii.